dilluns, 1 de desembre de 2014

Tramitació IT per accident laboral. Què passa quan treballo per a més d'una empresa?

En cas d'accident de treball s'ha de distingir entre si el treballador es troba en situació de pluriocupació o pluriactivitat.

Pluriocupació s'entén com aquella situació del treballador per compte aliè que presta els seus serveis professionals a dos o més empresaris diferents i en activitats que donen lloc a l'alta obligatòria en un mateix règim de la Seguretat Social. Per exemple: si treballa pel matí en una papereria i per la tarda fent acollida en una escola. En aquest cas, si ha patit un accident de treball en una de les empreses s'ha de tramitar la baixa per a les dues empreses i a les dues com a accident de treball.


 En cas d'estar en situació de pluriactivitat, és a dir, la situació en la que es troba un treballador per compte propi o aliè les activitats del qual donin lloc a a la seva alta obligatòria en dos o més règims de la Seguretat Social. Per exemple: que tingui una botiga pròpia i per la tarda treballi per compte aliè. En aquest cas, si pateix l'accident de treball a l'empresa s'emetrà la baixa com a accident de treball per aquesta i l baixa com a accident no laboral per a la seva feina com a autònom.

1 comentari: