dilluns, 5 de maig de 2014

Calendari escolar curs 2014-2015.

Activitats del professorat:
El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d'organització del curs el dia 1 de setembre.


En els centres de titularitat del Departament d'Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d'acabar abans del dia 30 de juny o, si no és laborable, el dia laborable immediatament anterior.Pel que fa al professorat de l'ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s'ha d'aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.


Calendari:
15 de setembre de 2014: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, al batxillerat, als cicles de grau mitjà de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, i al curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles.


No més tard del 22 de setembre de 2014: inici de les classes als cicles de grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny; al curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles; als ensenyaments de règim especial, i als ensenyaments de centres i aules de formació de persones adultes.Del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015: vacances de Nadal.Del 28 de març al 6 d'abril de 2015: vacances de Setmana Santa.19 de juny de 2015: acaben les classes a tots els centres.
Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i els cursos de formació específics d'accés als cicles formatius es realitzaran entre l'1 i 3 de setembre de 2015. Per als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.


Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d'Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local.


Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors o posteriors als períodes de vacances escolars. S'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar al servei territorial corresponent.Excepcionalment els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, amb l'aprovació prèvia del consell escolar del centre.1 comentari: